Δικαιολογητικά
Περιεχόμενο του φακέλου υποψηφιότητας. Προκειμένου να γίνει δεκτός και να εξεταστεί ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω:

1. Αίτηση
Αίτηση συμπληρωμένη στο έντυπο που διατίθεται αποκλειστικά εδώ.
(Μεταφόρτωση)
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
Εάν δεν είστε κάτοχος πτυχίου ελληνικού ή γαλλόφωνου πανεπιστημίου, θα πρέπει επίσης να προσκομίσετε επίσημη μετάφραση του πτυχίου σας.
3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου
Εάν δεν είστε κάτοχος πτυχίου ελληνικού ή γαλλόφωνου πανεπιστημίου, θα πρέπει να προσκομίσετε επίσης επίσημη μετάφραση της αναλυτικής βαθμολoγίας.
4. Επιστολή κινήτρων (lettre de motivation)
Συνοπτικό κείμενο στα γαλλικά στο οποίο οι υποψήφιοι θα αναπτύσσουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ PODEPRO (τουλάχιστον 5000 χαρακτήρες).
5. Βιογραφικό Σημείωμα
Βιογραφικό σημείωμα (συμπλήρωση του διαθέσιμου εδώ υποδείγματος, άλλου τύπου βιογραφικό δεν θα γίνει δεκτό), συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά των αναφερομένων σε αυτό, καθώς και από οποιοδήποτε υποστηρικτικό της υποψηφιότητας στοιχείο.
(Μεταφόρτωση)
6. Αποδεικτικό καλής γνώσης της γαλλικής γλώσσας
7. Συστατικές Επιστολές
Δύο συστατικές επιστολές σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται αποκλειστικά εδώ (άλλου τύπου συστατικές επιστολές δεν θα γίνουν δεκτές). Κάθε μια από τις επιστολές αυτές θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά από αυτόν που την συμπλήρωσε, σε σφραγισμένο φάκελο που να φέρει την υπογραφή του, στη Γραμματεία του ΠΜΣ PODEPRO.
(Μεταφόρτωση)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Μοντεσκιέ - Μπορντώ IV
Επικοινωνία Εκμάθηση της Γαλλικής Χρήσιμες συνδέσεις Θέσεις εργασίας
Κεντρική σελίδα Χάρτης δικτυακού τόπου English Français
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας